Σταύρος B. Θωμαδάκης Σταύρος B. Θωμαδάκης | Αρχική σελίδα Stavros B. Thomadakis | Home page Σταύρος B. Θωμαδάκης | Βιογραφικό Stavros B. Thomadakis | Curriculum Vitae Σταύρος B. Θωμαδάκης | Διδασκαλία Stavros B. Thomadakis | Teaching Σταύρος B. Θωμαδάκης | Τύπος και Διαλέξεις Stavros B. Thomadakis | Press and Lectures Σταύρος B. Θωμαδάκης | Επιστημονικά άρθρα Stavros B. Thomadakis | Published Papers Σταύρος B. Θωμαδάκης | Βιβλία Stavros B. Thomadakis | Books Σταύρος B. Θωμαδάκης | Κείμενα για Συζήτηση Stavros B. Thomadakis | Discussion Papers Σταύρος B. Θωμαδάκης | Επικοινωνία Stavros B. Thomadakis | Contact
Σταύρος B. Θωμαδάκης
Μενού επιλογών
Πρόσφατες δραστηριότητες

Financial Regulation and Financial Development
Ιούνιος 2014

Financial Innovation and Growth
Μάιος 2014

Convenience yields in the European electricity market
Μάιος 2014

Growth, Debt and Sovereignty: Prolegomena to the Greek crisis
Απρίλιος 2014

Financial Regulation and Financial Development: tradeoff or synergy?
Μάρτιος 2013

Χρέος, Απομόχλευση και Μηχανισμοί Ανάπτυξης
Φεβρουάριος 2013

Η ανάπτυξη στην εποχή της απομόχλευσης
Hellenic Finance and Accounting Association
14 Δεκεμβρίου 2012

Price Caps and the Performance of IPOs
Σεπτέμβριος 2012

Χρηματοδοτικός αποκλεισμός και η ανάδυση της εξωτραπεζικής ρευστότητας
Κ.Ε.Π.Ε. - Οικονομικές Εξελίξεις
Ιούνιος 2012

1962-2012: Greece’s 50 years on the European course
Assessment and Perspectives
Hellenic University Association for European Studies with the support of the European Commission
31 Μαΐου 2012

Νέα Δραχμή
Περιοδικό GK
Φεβρουάριος 2012

Crisis without a Legacy: A Prospective on Institutional and Regulatory Reform,
Winter 2012, Mediterranean Quarterly

Long-term Performance of Greek IPOs
European Financial Management
Ιανουάριος 2012

Η Ελλάδα, η Ευρώπη και η μεταρρύθμιση
Ομιλία σε εκδήλωση του ΟΠΕΚ
15 Δεκεμβρίου 2011

Η ανάπτυξη και το κράτος...
Περιοδικό Reporter
Δεκέμβριος 2011

Λουκάς Παπαδήμος
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δεκέμβριος 2011

Sovereign crisis and market integrity
Presentation at the IFAC seminar
16 Νοεμβρίου 2011

Η περιπέτεια της αξιοπιστίας
Περιοδικό GK
Οκτώβριος 2011

Regulatory Gaps and Market Discipline:
the Sovereign Crisis
Πανεπιστήμιο Κύπρου
13 Σεπτεμβρίου 2011

Κράτος και Ανάπτυξη στην Ελλάδα: Ένα Εξελικτικό Δίδυμο,
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια,
2011

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου,
Εκδόσεις Σταμούλη, 2011

Η Χρηματοοικονομική Ρύθμιση και το Κόστος Κεφαλαίου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
Αθήνα 2011

Ρύθμιση της Κεφαλαιαγοράς: Η Θεωρία και η Γένεση της Εποπτείας στην Ελλάδα 1996 – 2004,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2010

Σταύρος B. Θωμαδάκης | Διδασκαλία


Προπτυχιακό
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι
Το μάθημα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου θεωρείται ως κομβικό, καθώς εισάγει το φοιτητή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του, στις θεωρητικές προσεγγίσεις αποτίμησης των αξιόγραφων - ομολογιών, μετοχών - στη θεωρία του χαρτοφυλακίου και στο υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων για την ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην απόδοση και στον κίνδυνο, στους εμπειρικούς ελέγχους του υποδείγματος αυτού, στην υπόθεση της ορθολογικής συμπεριφοράς της αγοράς κεφαλαίου, στα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, στο πιστωτικό κίνδυνο και στα παράγωγα προϊόντα.

Οικονομική Ανάλυση του Χρήματος και της Πίστης
Αναλύεται η θεωρία της προσφοράς και της ζήτησης χρήματος και η έννοια της ισορροπίας.
Παρουσιάζονται οι ιστορικές και θεσμικές μεταλλάξεις του χρήματος και ο ειδικός ρόλος των τραπεζών ως διαμεσολαβητών.
Αναλύεται επίσης ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας και το πεδίο στο οποίο αναπτύσσεται η νομισματική πολιτική.

Μεταπτυχιακό
Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Μάθημα Προγράμματος Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής)
Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει τις πιο σημαντικές έννοιες της χρηματοοικονομικής.
Η διδασκαλία του μαθήματος διακρίνεται σε δυο μέρη.
Αρχικά δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα οικονομικά της επιχείρησης, και στην κατανόηση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών - επενδυτικών αποφάσεων υπό συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας.
Ακολούθως παρουσιάζεται αναλυτικά η έννοια της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της μερισματικής πολιτικής, η ανάλυση χρηματοδότησης των στοιχείων του ενεργητικού και άλλες βασικές και καθημερινές έννοιες που αντιμετωπίζει μία μεγάλη επιχείρηση.
Το μάθημα ολοκληρώνεται με θέματα που εμπίπτουν στην επενδυτική τραπεζική.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων (Μάθημα Προγράμματος Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής)
Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει τις πιο σημαντικές έννοιες της χρηματοοικονομικής.
Η διδασκαλία του μαθήματος χωρίζεται σε τρία μέρη: Στο α΄ μέρος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα οικονομικά της επιχείρησης, και στην κατανόηση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών - επενδυτικών αποφάσεων υπό συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας.
Στο β΄ μέρος της διδασκαλίας του μαθήματος παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος χρηματοδότησης των στοιχείων του ενεργητικού και άλλες βασικές και καθημερινές έννοιες που αντιμετωπίζει μία μεγάλη επιχείρηση.
Στο γ’ μέρος παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τις αγορές και τα προϊόντα παραγώγων.

Θεσμοί και Ρύθμιση Αγορών
Στο μάθημα γίνεται θεωρητική και ιστορική θεμελίωση του ρόλου των θεσμών και της ρύθμισης για την ομαλή λειτουργία της αγοράς κεφαλαίου.
Με εκτεταμένη αναδρομή σε περιόδους κρίσης και σε μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν αυτές τις περιόδους αναδεικνύεται η εξελικτική πορεία των θεσμών της αγοράς.
Παρουσιάζεται η σύγχρονη αρχιτεκτονική της εποπτείας των αγορών, τα κενά και τα ελλείμματα της ρύθμισης ως αίτιο των κρίσεων και οι σύγχρονες προτάσεις για μεταρρύθμιση στην εποχή της παγκοσμιότητας.

Μικροοικονομική Τραπεζική (Μάθημα Διδακτορικού Επιπέδου)
Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει τραπεζικές έννοιες με βάση θεωρητικά μικροοικονομικά υποδείγματα.
Ξεκινώντας από την παρουσίαση βασικών εννοιών τραπεζικής, το μάθημα εξετάζει τους λόγους ύπαρξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και υποδείγματα τραπεζικών επιχειρήσεων, από το μονοπώλιο έως τον τέλειο ανταγωνισμό.
Η συμβατική σχέση δανειστή – οφειλέτη αποτελεί ένα από τα κεντρικά ερωτήματα ανάλυσης του μαθήματος. Άλλα κύρια ερωτήματα είναι η κατανομή πιστώσεων μέσω του μηχανισμού των τιμών και μέσω άλλων μορφών επιμερισμού (credit rationing). Όλες οι σχέσεις εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη κόστη συναλλαγών, ασύμμετρη πληροφόρηση (δυσμενής επιλογή και ηθικός κίνδυνος), αβεβαιότητα ως προς τις μελλοντικές χρηματοροές, την ατέλεια των συμβάσεων και το ρόλο των εξασφαλίσεων.
Βασικό εγχειρίδιο του μαθήματος: Freixas and Rochet, Microeconomics of Banking.